Процедури след 15.04.2016 г.

Осигуряване на денонощна въоръжена физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника на сгради и обекти на Изпълнителна агенция „Борба с градушките


дата: 22.11.2019     валидна до: 29.11.20192019.11.22 - Решение за откриване
2019.11.22 - Решение за отркиване .fed
2019.11.22 - Покана
2019.11.22 - Техническа спецификация
2019.11.22 - Проект на договор
2019.11.22 - ЕЕДОП във формат pdf
2019.11.22 - ЕЕДОП във формат xml
2019.11.22 - Декларация за съгласие на подизпълнител
2019.11.22 - Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б "д" от ППЗОП
2019.11.22 - Техническо предложение
2019.11.22 - Ценово предложение
2019.11.22 - Декларация във връзка с обработването на лични данни
2019.11.22 - Декларация по чл. 59 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
2019.11.22 - Опис на представените документи
2019.12.03 - Протокол за отваряне на офертите
2019.12.03 - Протокол за изтеглен жребии
2019.12.03 - Индивидуален протокол 1 - "Бюро за охрана и сигурност - ИТ" ЕООД
2019.12.03 - Индивидуален протокол 2 - "Мега Секюрити груп" ЕООД
2019.12.03 - Индивидуален протокол 3 - "БОДУ" ООД
2019.12.03 - Доклад от работата на комисията
2019.12.03 - Решение за избор на изпълнител
2020.01.07 - Договор за възлагане на обществена поръчка

 

<< всички процедури