Процедури след 15.04.2016 г.

„Доставка на фургони за оборудване на ракетни площадки в системата на ИАБГ“ с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на 48 фургона за работни помещения на ракетни площадки в системата на ИАБГ; Обособена позиция № 2 – Доставка на 201 фургона за битови помещения на ракетни площадки в системата на ИАБГ.“


дата: 05.12.2016     валидна до: 09.01.201705.12.2016 г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

05.12.2016 г. РЕШЕНИЕ

05.12.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ

05.12.2016 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

05.12.2016 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

05.12.2016 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

05.12.2016 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

05.12.2016 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

05.12.2016 г. ЕЕДОП

05.12.2016 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

05.12.2016 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ И СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА В ДОГОВОРА

05.12.2016 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

05.12.2016 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

05.12.2016 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

05.12.2016 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

08.02.2017 г. ПРОТОКОЛ 1

22.02.2017 г. СЪОБЩЕНИЕ

10.04.2017 г. ПРОТОКОЛ 2

10.04.2017 г. ДОКЛАД

10.04.2017 г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 

25.05.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

 

<< всички процедури